Wypadki w rolnictwie

Home / odszkodowania / Wypadki w rolnictwie

Rolnictwo to typ działalności narażonej na duże niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życiaPoszkodowanymi są zarówno osoby dorosłe jak i dzieci np. pomagające w pracach rolniczych. Rolnicy (podobnie jak kierowcy pojazdów) mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC posiadanego gospodarstwa. Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie szkody (na osobie, w mieniu) powstałe w związku z posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Najczęstszymi wypadkami są te z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory, kombajny, ucięcia palców, dłoni, rąk), z udziałem niesprawnego sprzętu rolniczego oraz spowodowane przez zwierzęta gospodarskie (np. ataki zwierząt). Bardzo często są to wypadki śmiertelne. Odszkodowanie należy się nie tylko za szkody powstałe przy wykonywaniu czynności ściśle rolniczych (np. prace polowe przy zasiewie i zbiorach, przy żywym inwentarzu) lecz również za szkody związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem gospodarstwa np. prace naprawcze, porządkowe, remontowo-budowlane.

Poszkodowanym przysługuje m.in. roszczenie o zadośćuczynienie w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, kosztów opieki, dojazdów do lekarzy, utraconych dochodów jak również renta z tytułu utraconych zarobków i zwiększonych potrzeb.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż niedopełnienie przez rolnika ciążącego na nim ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nie pozbawia poszkodowanego możliwości uzyskania odszkodowania. Podobnie bowiem, jak ma to miejsce w przypadku wypadków komunikacyjnych, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypisania działaniu lub zaniechaniu rolnika, domowników lub innych osób pracujących w gospodarstwie, znamion zawinienia, istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Co istotne, konsekwencje braku ubezpieczenia gospodarstwa mogą być dość dotkliwe dla samego rolnika, od którego UFG będzie dochodził zwrotu wszelkich wypłaconych świadczeń.

Konkludując należy stwierdzić, iż zaniechanie zawarcia umowy ubezpieczenia w przypadku zaistnienia szkody może stanowić jedynie pozorną oszczędność wobec konieczności poniesienia ww. konsekwencji.

Foto: Landwirtschaftlicher Informationsdienst / CC BY-SA

Related Posts