Odszkodowanie dla pasażera pojazdu

Home / odszkodowania / Odszkodowanie dla pasażera pojazdu

Pasażerom pojazdu, który uległ wypadkowi, przysługuje prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy. Zaznaczyć należy, że również pasażerom znajdującym się w pojeździe sprawcy zdarzenia drogowego przysługuje prawo do odszkodowania z polisy OC tegoż właśnie pojazdu.

Powyższe zostało uregulowane w dyspozycji art. 822 k.c., który w § 1 stanowi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Przez pasażera należy rozumieć osobę, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie pojazdem. Ponadto, również właściciel pojazdu siedzący na miejscu pasażera ma prawo do odszkodowania z polisy OC jego własnego środka transportu. Często zdarza się, że poszkodowani nie chcą dochodzić należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia, ze względu na fakt, iż winnym zajścia jest osoba najbliższa lub też znajomy. Nie należy się tego obawiać, ponieważ przepis art. 822 § 4 k.c. stanowi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia OC może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel zapłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie, ustaje obowiązek odszkodowawczy ubezpieczonego (sprawcy wypadku). Jeśli jednak roszczenie poszkodowanego zostanie zaspokojone przez ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę, może on skierować do ubezpieczyciela roszczenie o zapłatę na jego rzecz odszkodowania ubezpieczeniowego, równego odszkodowaniu, które uprzednio zapłacił poszkodowanemu.

 

Jeżeli właściciel samochodu posiadał wykupione ubezpieczenie NNW, również z tej polisy poszkodowani mogą uzyskać odszkodowanie. Jest ono wypłacalne bez względu na otrzymanie jakiegokolwiek innego świadczenia z tytułu przedmiotowego zdarzenia. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje przy tym zarówno wszystkich pasażerów, jak i kierującego pojazdem. Należy podkreślić, że ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a zawarcie tej polisy jest zupełnie dobrowolne. Często zdarza się, że wykupując u danego ubezpieczyciela cały pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW) dostaniemy dodatkową zniżkę, warto więc skonsultować to ze swoim agentem i rozważyć zawarcie polisy, która obejmuje skutki wypadku powstałego w związku z ruchem pojazdu w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla sprawcy wypadku, który z oczywistych względów nie ma możliwości likwidowania szkody z ubezpieczenia OC.

 

Photo credit: Nicolas Alejandro Street Photography / CC

Related Posts