Zapłata składki przy sprzedaży pojazdu

Home / odszkodowania / Zapłata składki przy sprzedaży pojazdu

Niezwykle częstym problemem podczas sprzedaży samochodu czy motocykla okazuje się kwestia opłacenia składki ubezpieczenia lub jej raty. Dnia 11 lutego 2012 roku wprowadzono nowelizację do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z tym możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami, w zależności od tego kiedy umowa ubezpieczenia została zawarta.

Zgodnie ze stanem prawnym dotyczącym umów zawartych do 10 lutego 2012 roku to zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i o danych osobowych nabywcy. Taka regulacja prawna mogła prowadzić do sytuacji, w której to nabywca byłby obowiązany do zapłaty składki wymagalnej jeszcze przed nabyciem pojazdu. Wynika to z użytego przez ustawodawcę pojęcia „odpowiedzialności solidarnej”, na podstawie której ubezpieczyciel posiada uprawnienie do wyboru dłużnika, od którego będzie egzekwował składkę. Dłużnikiem tym może być wedle wyboru wierzyciela (zakładu ubezpieczeniowego) bądź sprzedający, bądź kupujący. Uprawnienie to wygasa od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu, wtedy jedynym dłużnikiem jest nabywca.

Wprowadzona nowelizacja dotyczy umów zawartych od 11 lutego 2012 roku i stanowi, że wyłączna odpowiedzialność za zapłatę składki należnej od dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zmianie właściciela spoczywa jedynie na nabywcy pojazdu.

Najlepszym rozwiązaniem, w celu uniknięcia nieporozumień jest umieszczenie w umowie sprzedaży stosownego zapisu i określenie w nim wprost, która strona umowy sprzedaży jest odpowiedzialna za opłacenie składki.

Foto: Timothée Mägli (unsplash.com)

Related Posts