Przedawnienie

Home / odszkodowania / Przedawnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że Kodeks Cywilny rozróżnia dwa zasadnicze terminy. Pierwszy, podstawowy termin uregulowany w art. 442 ze zn. 1 § 1 stanowi, że roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Czyli teoretyczny 3-letni termin może wydłużyć się aż do dziesięciu lat, ale pod warunkiem, że osoba poszkodowana nie wiedziała wcześniej o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Nigdy natomiast nie może przekroczyć 10 lat.

Drugi termin uregulowany jest w art. 442 ze zn. 1 § 2 i stanowi, że jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
W tym wypadku, jak widać, nie ma znaczenia kiedy osoba, która poniosła szkodę dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Istnieje wyłącznie jeden, nieprzekraczalny dwudziestoletni termin.

Przed nowelizacją Kodeksu Cywilnego i wprowadzeniem art. 442 ze zn. 1, do dnia 09 sierpnia 2007 roku obowiązywał art. 442, który przewidywał krótszy termin przedawnienia roszczeń za szkodę wynikłą z przestępstwa (było to 10 lat). Jeśli zatem wg starych przepisów roszczenia nie uległy przedawnieniu do dnia wejścia w życie art. 442 ze zn. 1 tj. do dnia 10 sierpnia 2007 roku, mają do nich zastosowanie nowe, dłuższe terminy przedawnienia.

Nowelizacja przyniosła również nową regulację, dotyczącą terminu przedawnienia roszczeń małoletniego za szkody na osobie. Art. 442 ze zn. 1 § 4 stanowi, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Warto także pamiętać, że bieg terminu przedawnienia roszczenia można przerwać po pierwsze poprzez podjęcie czynności wskazanych w art. 123 k.c., czyli przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Jak również przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz przez wszczęcie mediacji.

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela, zgodnie z art. 819 § 4 Kodeksu Cywilnego przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Ponadto bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Foto: Sonja Langford (unsplash.com)

Related Posts